Nieuws.jpg

Nieuws

10 juli 2015

Rivierenlandse gemeenten gaan Samenwerkings-overeenkomst Basismobiliteit met provincie Gelderland aan

RR_vanSchelven_Bieze_525.jpg

De voorzitter van Regio Rivierenland, de heer Van Schelven, heeft namens de tien regiogemeenten de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017 – 2019 ondertekend. 

Gemeenten: samenwerking aangaan met provincie
De tien gemeenten willen dat alle inwoners zich zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief kunnen verplaatsen. Dit heet basismobiliteit. In de afgelopen maanden hebben de gemeenten besloten om regionaal te gaan samenwerken op het gebied van basismobiliteit en de samenwerking met de provincie aan te gaan. De voorzitter van Regio Rivierenland is door de tien burgemeesters gemachtigd om namens hen de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Organisatie regionaal vervoersysteem

Per 1-1-2017 stopt de huidige Regiotaxi-samenwerking met de provincie Gelderland en vanaf die datum zullen de regio's de regie voeren over het Regiotaxi-vervoer. De colleges van de tien gemeenten hebben het proces van basismobiliteit vormgegeven met als doel om één regionaal orgaan in te richten en zorg te dragen voor het vervoer van onze inwoners. De colleges hebben het bestuur van Regio Rivierenland gevraagd de organisatie van het regionale vervoersysteem vooralsnog op zich te nemen.

Uitstel tot zomer om besluit gemeenteraden mogelijk te maken
Om mogelijk te maken dat alle gemeenteraden een besluit konden nemen over de voorgenomen samenwerking, vroeg een afvaardiging van de regionale portefeuillehouders Regiotaxi/Basismobiliteit eerder dit jaar aan mevr. Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland, uitstel voor het formuleren van het uiteindelijke besluit. Zij verleende dit tot aan het zomerreces. Alle gemeenten gingen akkoord met de samenwerking met de provincie; de getekende Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit is hiervan het resultaat. Mevr. Bieze: “Wij zagen de ondertekening van de overeenkomst al met vertrouwen tegemoet en ik ben blij dat de handtekeningen nu ook daadwerkelijk zijn gezet.”

Wat is afgesproken in de overeenkomst?
De samenwerkingsovereenkomst omvat afspraken om de basismobiliteit op een passende manier te organiseren. Vanaf 1 januari 2017 is de regio verantwoordelijk voor de organisatie van tenminste het Wmo-vervoer en het OV-vangnet. In de toekomst kunnen ook andere vormen van doelgroepenvervoer onder basismobiliteit vallen. De komende periode worden de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding, de inrichting van het regionale beheer en de implementatie van het vervoerssysteem. Vanaf 1 januari 2017 gaan alle busjes en auto’s onder de nieuwe vlag rijden.

Foto: Dhr. Van Schelven (voorzitter Regio Rivierenland) en mevr. Bieze (gedeputeerde provincie Gelderland) met de ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017 - 2019. (foto: David Wolf)
 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief