Nieuws.jpg

Nieuws

29 juni 2015

Regio Rivierenland koploper in Gelderland in ontwikkeling breedband in buitengebied

Breedband Regio Rivierenland.jpg
Het proces om te komen tot het aanleggen van een glasvezelnetwerk in heel Rivierenland is volop in ontwikkeling! Het team Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland is in onze regio voortvarend bezig om een realistisch, toekomstvast en betaalbaar breedbandplan te ontwikkelen. De onderzoeksfasen zijn afgerond, we starten nu met gesprekken met marktpartijen en in de laatste fase wordt het plan van aanpak ontwikkeld. Met dit door gemeenten en provincie gesteunde project is de regio Rivierenland één van de snelst ontwikkelende regio's in Gelderland op het gebied van het verglazen van breedband in met name de buitengebieden. Het steven is om vanaf 2016 te starten met de feitelijke aanleg van het netwerk.

Stand van zaken op dit moment
Het project is wegens de complexiteit ervan in diverse fases opgedeeld. De drie eerste fasen die geheel uit onderzoek bestonden, zijn afgerond. Nu gaan we aan de slag om de laatste twee fasen te doorlopen. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft hiervoor akkoord gegeven. De bestuurlijke toetsing en besluitvorming heeft in alle fasen onder meer in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Regio plaatsgevonden. Ook hebben wij de EZ-portefeuillehouders regelmatig geïnformeerd over de voortgang van alle fases.

Laatste twee fasen: gesprekken met marktpartijen en actieplan
We gaan de komende maanden in fase 4 met marktpartijen in gesprek over de blauwdrukken/ oplossingsrichtingen die we hebben uitgewerkt als meest kansrijk voor onze regio. De uitwerking zal plaatsvinden volgens de filosofie van de 3-O's/Triple Helix: een samenwerking tussen overheden, onderwijs en ondernemers. Zodra er bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden op de oplossingsrichting, starten we in fase 5 met het opstellen van een actieplan voor de uitvoering van het regionale breedbandplan. Wij houden hierbij uiteraard rekening met de ‘couleur locale’ en lokale initiatieven van de deelnemende gemeenten bij het uiteindelijk aanleggen van het netwerk.

Samenwerking met provincie en andere regio's
Regio Rivierenland staat niet alleen in de ambitie om een glasvezelnetwerk te ontwikkelen voor haar inwoners. Ook andere (Gelderse) regio's streven dit na. Door samenwerking proberen we elkaar hierin te ondersteunen. Daarnaast kijken we ook of we door schaalvergroting meer volume kunnen creëren, waardoor bijvoorbeeld de kosten in het aanleggen en onderhouden van een netwerk verlaagd kunnen worden. Naast deze samenwerking tussen regio's werken we vanzelfsprekend ook met de provincie Gelderland intensief samen op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Voorlichting raadsleden in september 2015
Het breedbanddossier is omvangrijk en complex. Als de overheid een realistisch, betaalbaar en uitvoerbaar breedbandplan opstelt, moet rekening gehouden worden met technische, financiële en juridisch aspecten op zowel lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal (Brussel) niveau. Naast deze wet- en regelgevingtechnische kaders moet je als overheid ook rekening houden met de marktpartijen (met name met de telecombedrijven) die momenteel actief zijn in dit domein. Om de raadsleden van alle regiogemeenten te informeren en met hun in gesprek te gaan, organiseren wij in september een raadsinformatiebijeenkomst over dit dossier.

Meer weten?

  • Bekijkt u ook onze documentaire over het nut en de noodzaak van breedband in Rivierenland.
  • Hier vindt u alle achtergronden over onze werkzaakheden ter realisering van een toekomstvast breedbandnetwerk in Rivierenland.

- Einde persbericht -

Perscontact (niet ter publicatie)
ing. C.P.S. (Stan) Herms
Regionaal Projectleider Breedband
Telefoon (0344) 63 85 73
E-mail herms@regiorivierenland.nl

 

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief