Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 mei 2015

Mijlpaal Wonen en Zorg: akkoord over Regionaal Convenant

Wonen.jpg
Met het convenant regelen we op regionaal niveau o.a. dat er voldoende zorg- en woningaanbod is voor al onze inwoners. Nadat de colleges erover hebben besloten, vindt in juni de gezamenlijke ondertekening plaats.

Waarom samenwerken op Wonen en Zorg?
Via Regio Rivierenland stemmen de gemeenten met elkaar af over de toekomst van de relatie tussen wonen en zorg. De transities in het sociaal domein en de vergrijzing hebben namelijk aanzienlijke consequenties voor deze relatie. Regionale samenwerking is noodzakelijk om vraag en aanbod van voorzieningen in evenwicht te houden. De betrokken partijen hebben de verschillende thema’s zijn verder uitgewerkt tot een regionaal convenant dat volgende maand - na collegebesluit - wordt ondertekend.

Wat is met het convenant geregeld?
Het convenant zorgt voor afstemming tussen Wonen en Zorg waar dit de gemeentegrenzen overstijgt. Op deze manier streven we naar voldoende aanbod voor de inwoners in ons hele gebied. Het convenant moet ook voorkomen dat er een wildgroei aan initiatieven ontstaat. Teveel aanbod kan namelijk leiden tot leegstand, waardoor het aanbod ook onder druk komt te staan. De gemeenten stemmen de regionale zaken af en ontwikkelen - waar dat handig is - gezamenlijk producten. Elke gemeente bepaalt hierbij zelf of en hoe de instrumenten worden ingezet.

Partners, corporaties en zorgpartijen: convenant biedt houvast
Het Uitvoeringsprogramma dat bij het convenant hoort, geeft aan hoe, wanneer en door wie de punten uit het convenant worden uitgewerkt. De partners, corporaties en zorgpartijen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze partijen zijn in de voorbereiding van het convenant dan ook direct betrokken en uitgenodigd om te reageren op het concept. Twaalf zorgpartijen (rond de 50%) en de samenwerkende corporaties in het Rivierengebied stuurden hun reacties. Hieruit bleek dat zij het waarderen dat er een convenant tot stand komt en dat de gemeenten samenwerken. Het biedt hen houvast.

Ondertekening in juni
De portefeuillehouders van de gemeenten hebben tijdens de Regiomiddag van 12 mei de laatste puntjes op de i gezet. Nadat de wijzigingen zijn verwerkt, besluiten de colleges over het convenant. Daarna volgt zo spoedig mogelijk de gezamenlijke ondertekening in juni. Het Uitvoeringsprogramma gaat gauw van start, maar vraagt nog een stap in de uitwerking.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief