Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

8 april 2015

RMC Rivierenland actief in Project Verzuim 18+ ‘We missen je!’

Project Verzuim RMC_foto Anna van Kooij.jpg

RMC Rivierenland heeft actief deelgenomen in het Project Verzuim 18+ ‘We missen je’. In het bijzonder op het onderdeel deskundigheidsbevordering. Dit project is een initiatief van Ingrado, de branchevereniging voor leerplicht en RMC, en heeft tot doel een duurzame beweging op gang te brengen die bijdraagt aan de verzuimpreventie en het voortijdig schoolverlaten van jongeren van 18 jaar en ouder. En dat dat is gelukt, bleek tijdens de slotbijeenkomst van dit project eind maart.

Onderwerpen binnen project
In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de branchevereniging afgelopen jaar veel aandacht besteed aan verzuim onder jongeren van 18 jaar en ouder. Een jaar lang is er binnen het project gewerkt aan vier onderwerpen, zoals visie/beleid en deskundigheidsbevordering van RMC-medewerkers. Ook de gezamenlijk verzuimaanpak met het mbo heeft een belangrijke rol gespeeld, evanals het (digitale) instrumentarium om beter grip te krijgen op verzuim.

Actieve rol voor RMC Rivierenland en ROC Rivor
Het RMC Regio Rivierenland speelde in het bijzonder op het onderdeel deskundigheidsbevordering een actieve rol. Ook ROC Rivor dacht in de werkgroep mee over een gedegen gezamenlijke aanpak van verzuim, waarbij de ROC's centraal staan. Tijdens diverse workshops werd tijdens de slotbijeenkomst stilgestaan bij de resultaten na één jaar en kan gesteld worden dat er wel degelijk een beweging op gang is gekomen die niet meer te stoppen is. Ook zijn er integrale aanbevelingen opgesteld.

Wethouder Verspuij: iedere burger kan zich ontplooien
In regio Rivierenland wordt de verzuimagenda al zo’n drie jaar uitgevoerd. Onderwijswethouder Laurens Verspuij (Tiel) is voorzitter van de stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten dat middels diverse projecten het verzuim in Rivierenland terugdringt. In Ingrado Magazine legt hij uit: “We hebben een convenant gesloten waarin afspraken staan om de verzuimpreventie te verbeteren. Destijds meldden mbo-instellingen verzuim van 18-plussers niet of nauwelijks. Nu wordt er wel op tijd gemeld. RMC Rivierenland gaat er meteen mee aan de gang. De kracht van de aanpak zit erin dat je een gesprek hebt met de leerling zelf.” Jongeren die zich melden bij het bijstandsloket in Tiel worden meteen overgedragen aan Team RMC Rivierenland. “Die heeft deze jongeren meestal al in beeld. RMC-medewerkers benaderen iedereen met de vraag hoe we kunnen helpen. Je laat mensen niet in de steek zodra ze boven de 18 zijn. We helpen ze een startkwalificatie te behalen of relevant werk te vinden. Het gaat erom dat iedere burger zich kan ontplooien.”

Foto bovenDWDD-setting tijdens slotbijeenkomst ‘Project Verzuim 18+ ‘We missen je’ met als derde van links ‘tafeldame’ Sandra Huijnen, coördinator Team RMC Rivierenland en organisator van één van de workshops (foto: Anna van Kooij)

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief