Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

3 april 2015

Regio Rivierenland heeft weer minder voortijdig schoolverlaters dan het landelijk gemiddelde

RMC Rivierenland.jpg
Binnen regio Rivierenland verliet 1,6% van de jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. Dit is 0,3% lager dan het landelijk gemiddelde en dit cijfer is weer minder dan de 1,8% van vorig jaar. Een mooi resultaat voor het RMC Rivierenland, dat de regie voert over de samenwerking van onderwijsinstellingen en gemeenten die binnen het convenant 'Aanval op schooluitval 2012-2015' nauw samenwerken om verzuim en schooluitval terug te dringen.

Convenant kabinet
Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers)* in 2016 teruggedrongen moet zijn tot maximaal 25.000. Het aantal vsv'ers is in de afgelopen jaren fors afgenomen. Deze succesvolle aanpak is onder andere te danken aan het prestatiegerichte convenant 'Aanval op schooluitval 2012-2015'. Niet alleen landelijk, maar ook binnen de regio Rivierenland is de aanpak succesvol: zowel binnen het voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs blijft de regio onder de landelijke cijfers.

Vergelijking landelijk en onze regio
Op landelijk niveau hebben 25.970 jongeren in 2013-2014 het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Het landelijke percentage vsv'ers is in het schooljaar 2013-2014 verder gedaald tot 1,9%. Binnen de regio Rivierenland is dit percentage met 1,6% zogezegd nóg lager. Zowel landelijk als regionaal blijkt dat 80% van de uitval plaatsvindt binnen het mbo.

2013-2014

landelijk

 

 

regio

 

 

 

Onderwijs deelnemers

aantal vsv

%vsv

Onderwijs deelnemers

aantal vsv

%vsv

Totaal

1.355.965

25.969

1,90%

21.598

347

1,61%

vo

940.996

4.843

0,50%

15.530

72

0,46%

mbo

388.699

20.402

5,30%

6.068

275

4,53%

vavo

6.270

724

11,60%

 

 

 

Tabel 1. Het aantal vsv'ers en vsv-percentage landelijk en regionaal


Vsv per regiogemeente
Zoals hieronder is te zien, blijft het aantal vsv'ers per gemeente ook - met uitzondering van Zaltbommel - onder de landelijke percentages. Bij de verdeling van jongeren die jonger of ouder dan achttien jaar zijn, is duidelijk dat de meerderheid ouder is dan achttien. Vanaf deze leeftijd vervalt de wettelijke plicht om naar school te gaan.
 

Gemeente

Onderwijs deelnemers

totaal aantal vsv

vsv 18-

vsv 18+

regionaal %vsv

landelijk %vsv

Buren

2293

24

5

19

1,05

1,94

Culemborg

2525

48

5

43

1,90

1,94

Geldermalsen

2577

34

5

29

1,32

1,94

Lingewaal

1001

14

0

14

1,40

1,94

Maasdriel

1974

34

3

31

1,72

1,94

Neder-Betuwe

2294

33

9

24

1,44

1,94

Neerijnen

1090

13

2

11

1,19

1,94

Tiel

3665

70

8

62

1,91

1,94

West Maas en Waal

1659

19

3

16

1,15

1,94

Zaltbommel

2520

58

16

42

2,30

1,94

Tabel 2. Aantal vsv'ers en vsv-percentage per gemeente


Kwalitatieve regionale analyse
Onderwijsinstellingen en gemeenten werken binnen het convenant nauw samen om verzuim en schooluitval terug te dringen. Eén van de maatregelen uit de aanpak voortijdig schoolverlaten is het instellen van een verzuimadviseur. Deze werkt onder regie van het RMC Rivierenland en gaat met scholen nadrukkelijk in gesprek over de verzuimaanpak en analyseert de redenen en achtergronden van de uitgevallen jongeren.

Dit zijn belangrijke punten uit de analyse:

  • Over het hele jaar 2013-2014 zijn ruim 1.700 jongeren gemeld als voortijdig schoolverlater. Van deze groep hadden nog 369 jongeren op 1 januari 2015 deze status. De overige jongeren hebben inmiddels een bestemming gevonden die niet binnen de vsv-definitie valt. In de meeste gevallen is dit een herinschrijving bij een opleiding of heeft de jongere alsnog een startkwalificatie behaald.
  •  Een groot deel van de vsv'ers wil graag werken en (in het betreffende convenantjaar) niet meer terug naar school, op de voet gevolgd door jongeren die niet meer gemotiveerd zijn of een negatief studieadvies hebben gekregen.
  •  Opvallend is het aantal jongeren dat vanwege problemen uitvalt. Dit kunnen psychische of medische redenen zijn, maar ook de situatie thuis of op school maakt dat het volgen van een opleiding (tijdelijk) niet mogelijk is.
  •  De groep kwetsbare jongeren komt in deze analyse ook duidelijk in beeld. Dit zijn de jongeren die niet in staat zijn om een diploma op niveau 2 te halen en daarmee andere ondersteuning nodig hebben om een goede, passende plek op de arbeidsmarkt te krijgen.

Vervolggesprek met ketenpartners
De analyse geeft voldoende beeld om in 2015 verder met ketenpartners in gesprek te gaan over deze uitgevallen jongeren. Samen wordt dan bepaald welke gezamenlijke aanpak nog vormgegeven moet worden om ook deze jongeren binnen boord te houden of te krijgen.
 

* Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers aan het begin van het schooljaar.

- einde persbericht -

Perscontact (niet ter publicatie)
Sandra Huijnen, coördinator Team RMC Regio Riverenland
e: huijnen@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 99 / m: 06 46 19 48 07

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief