Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuwsarchief

18 maart 2015

Gemeenten tevreden over uitvoering leerplichttaken

Leerplicht2.jpg

Tijdens evaluatiegesprekken tussen de aangesloten gemeenten en Team Leerplicht, gaven de gemeenten aan zeer tevreden te zijn over de wijze waarop het team invulling geeft aan de leerplichtfunctie. Daarmee is de basis voor een positieve voortzetting van deze gemandateerde taken wederom versterkt.

Waardering voor taakuitvoering en professionalisering
Shah Sheikkariem, directeur van de afdeling Contractgestuurde Dienstverlening, heeft leerplichtcoördinator Truus Huiberts op al deze evaluatiegesprekken vergezeld om met eigen oren van de gemeenten te kunnen horen hoe het leerplichtteam het in de praktijk doet. Het stemt hem dan ook zeer tevreden dat alle gemeenten zich positief hebben uitgelaten over de uitvoering van de leerplichttaken. Dit is tevens een mooi compliment voor Truus Huiberts, die zich al enkele jaren hard maakt voor de professionalisering van haar team. Zij heeft deze dikke pluim inmiddels gedeeld met haar team en de medewerkers van de leerplichtadministratie.

Vaststelling jaarverslag Leerplicht
Uit de evaluatiegesprekken bleek dat het jaarverslag Leerplicht 2013-2014 weliswaar door de colleges van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld, maar dat in incidentele gevallen het verslag nog ter kennisname aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Gemeenten kunnen tijdens de commissie- of raadsvergaderingen terugvallen op de expertise van de leerplichtambtenaar van hun woongemeente. Zij zijn desgevraagd bereid om aanwezig te zijn tijdens deze vergaderingen om vragen te beantwoorden.

Verbinding tussen leerplichtbeleid en -uitvoering
Truus Huiberts heeft bij de aangesloten gemeenten aandacht gevraagd voor de verbinding tussen de beleidsmedewerker Leerplicht en de leerplichtambtenaar. Doorgaans is het Leerplichtbeleid ondergebracht bij de beleidsmedewerker Onderwijs. Dit was destijds een bewuste keus van de gemeenten. Daarmee konden zij namelijk de regie ten aanzien van het beleid zelf in handen houden. Aangezien de expertise op het gebied van leerplicht juist bij de leerplichtambtenaar ligt, is nauw contact tussen deze twee professionals van groot belang.

Positie leerplichtambtenaar in nieuwe zorgstructuren
Tijdens de gesprekken hebben Shah Sheikkariem en Truus Huiberts aandacht gevraagd voor de positie van de leerplichtambtenaar in de nieuwe zorgstructuren. Leerplichtambtenaren maken formeel geen deel uit van de wijkteams. Dit betekent dat de wijkteams en leerplichtambtenaren elkaar actief en gericht moeten betrekken bij casussen die daarom vragen. Schoolverzuim is immers vaak één van de signalen dat er iets niet goed gaat met een jongere. Leerplichtambtenaren hebben hierdoor ook een belangrijke doorverwijstaak.

Kortom…
Resumerend kan worden vastgesteld dat de leerplichtambtenaren van Team Leerplicht Regio Rivierenland hun werk prima uitvoeren. Niet alleen zijn zij inhoudelijk bekwaam, maar ook stellen zij zich betrokken en outreachend op. De fundering voor een voortzetting van de huidige uitbesteding van de leerplichttaken aan Regio Rivierenland is daarmee solide.

Nieuwsarchief