Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

19 juni 2014

Nieuw verzuimprotocol Leerplicht en RMC

Luxeverzuim.jpg

Team Leerplicht Regio Rivierenland, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig schoolverlaters (RMC) en de leerplichtambtenaren van de niet-aangesloten gemeenten in het Rivierengebied hebben het bestaande verzuimprotocol geactualiseerd. Het huidige protocol dateert van 2012.

Actualisering document noodzakelijk
In het vernieuwde protocol zijn onder meer de nieuwe directieven voor Halt-verwijzingen opgenomen. Ook is er in samenspraak met de GGD kritisch gekeken naar de opgenomen richtlijnen ten aanzien van ziekteverzuim. De feedback van scholen is hierin vanzelfsprekend meegenomen.

Inbreng scholen voor meer draagvlak
Het protocol is inmiddels aangeleverd bij de diverse school(besturen) met het verzoek om deze intern te bespreken en eventuele op- of aanmerkingen terug te leggen bij de speciaal hiervoor in het leven geroepen werkgroep. Pas daarna zal het protocol definitief zijn beslag krijgen. Met deze werkwijze denken de leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers meer draagvlak voor het document te krijgen. Immers, een protocol heeft vooral een meerwaarde als de daarin opgenomen richtlijnen door alle betrokken partijen worden nageleefd.

Nieuwe schooljaar in werking
Uitgangpunt is dat het vernieuwde protocol in het nieuwe schooljaar in werking treedt. Het protocol van 2012 komt dan vanzelfsprekend te vervallen.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief