Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

19 juni 2014

Lancering nieuwe ambtsinstructie leerplichtambtenaren

Leerplicht-04.jpg

Team Leerplicht Regio Rivierenland en de leerplichtambtenaren van de niet-aangesloten gemeenten in het Rivierengebied hebben hun Regionale Ambtsinstructie kritisch bestudeerd en waar nodig aangepast aan de huidige stand van zaken. Het document ligt nu ter vaststelling bij de afzonderlijke gemeenten in het Rivierengebied.

Huidige ambtsinstructie verouderd
De huidige instructie is nog maar enkele jaren oud, maar bleek desalniettemin op bepaalde punten verouderd te zijn. Zo is de toezichthouding op de schooladministraties de afgelopen jaren verschoven van de leerplichtambtenaren naar de Onderwijsinspecties. Dit overheidsbesluit werd destijds breed gedragen in leerplichtland vanwege het gevaar van dilemmavorming: scholen en leerplichtambtenaren zijn immers elkaars ketenpartners. Het kan dan spanningen oproepen als de leerplichtambtenaar ook degene is die de verzuimadministraties van scholen moet controleren en daar zonodig op moet handhaven als deze niet in orde blijkt te zijn. Door deze taak in handen van de Onderwijsinspectie te leggen, is er een einde gekomen aan dit dilemma.

Inpassing Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Verder zijn in de geactualiseerde ambtsinstructie de nieuwe richtlijnen rondom de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld prominent opgenomen. Het vijfstappenplan dat leerplichtambtenaren bij vermoedens van mishandeling of geweld moeten doorlopen, is daarmee helder en eenduidig.

Regionale Ambtsinstructie zorgt voor uniformiteit in werkwijze
De ambtsinstructie wordt volledig door alle leerplichtambtenaren van het Rivierengebied gedragen, met uitzondering van gemeente Lingewaal. Dit zorgt ervoor dat er binnen ons werkgebied op uniforme wijze uitvoering wordt gegeven aan de leerplichtfunctie en dat substantiële verschillen in werkwijze niet mogelijk zouden moeten zijn. Dit voorkomt een gevoel van willekeur bij ouders, leerlingen, scholen en andere ketenpartners.

De ambtsinstructie is naar alle gemeenten in het Rivierengebied gestuurd, zodat deze door de afzonderlijke colleges van Burgemeester en Wethouders kan worden vastgesteld.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief