Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

13 februari 2014

Controle op luxeverzuim voorjaars-/carnavalsvakantie

Luxeverzuim.jpg

Nu de voorjaars- of carnavalsvakantie nadert, zijn de leerplichtambtenaren van Team Leerplicht Regio Rivierenland weer extra alert op het zogenoemde fenomeen ‘luxeverzuim’. Hiermee wordt bedoeld dat ouders hun leer- of kwalificatieplichtige kind van school laten verzuimen voor het houden van een vakantie, zonder dat de schooldirectie hieraan voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Controle op luxeverzuim
Op de vrijdag voorafgaande aan de voorjaarsvakantie c.q. carnavalsvakantie zal een aantal leerplichtambtenaren van Team Leerplicht Regio Rivierenland steekproefsgewijs controles houden ten aanzien van luxeverzuim. Uiteraard zullen ook kinderen die door hun ouders op die dag zijn ziek gemeld, worden gecontroleerd. Afhankelijk van de regio waarin de school staat en het al dan niet volgen van de adviesdatum van de overheid, begint deze vakantie op 14 of 28 februari 2014.

Procedures voor verlofaanvraag en toestemming
Ouders dienen een aanvraag voor extra vakantieverlof ten minste acht weken voorafgaand aan de gewenste vakantie schriftelijk bij de schooldirectie aan te vragen. Deze termijn is nodig in verband met een eventuele bezwaarprocedure. De directie is verplicht om bij haar besluitvorming de Leerplichtwet na te leven. Dit betekent dat zij alleen verlof mag verlenen als (één van) de ouders een beroep heeft waardoor hun gezin niet binnen de reguliere schoolvakanties op vakantie kan. Hiervoor dienen ouders bewijsbaar de bulk van hun inkomen in die schoolvakanties te verdienen. Dit is de énige reden voor het toekennen van extra vakantieverlof. In verreweg de meeste gevallen betekent dit dat de school géén toestemming mag verlenen voor het houden van een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om.

Consequenties bij niet naleven besluit
Ouders dienen het besluit van de schooldirectie te honoreren. Doen zij dat niet, dan zal de schooldirectie het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard geldt dit ook voor ouders die helemaal geen aanvraag indienen of ouders die simpelweg een mededeling aan de school doen.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief