Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

16 februari 2015

Afspraken over het convenant Wonen en Zorg

Wonen.jpg
Op de Regiomiddag van 10 februari bespraken de portefeuillehouders Wonen en Wmo de bouwstenen voor het convenant Wonen en Zorg. Doel van het convenant is om afspraken te maken over onder meer de manier waarop we omgaan met mantelzorgwoningen.

Daarover is in de wet Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB) al veel geregeld, maar in de uitvoering kan samenwerking winst opleveren.

Mantelzorg dichtbij brengen
Het plaatsen van mantelzorgwoningen is een prachtige oplossing om mantelzorg dichtbij te brengen. Aan de andere kant zijn er vanuit de hoek van de ruimtelijke ordening zorgen over de handhaving: komen er allemaal tweede woningen bij in het buitengebied? Dit punt zal verder worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor vraagstukken of mantelzorgers voorrang moeten krijgen op de woningmarkt om zo dichtbij degene te kunnen wonen die zij verzorgen.
Als ideeën kwamen uit het portefeuillehoudersoverleg naar voren om:

  • samen een informatiebrochure op te stellen voor initiatiefnemers;
  • een stappenplan uit te werken hoe snel en doeltreffend een mantelzorgunit kan worden geplaatst;
  • afspraken te maken met de corporaties die een rol kunnen spelen in het faciliteren.

Afstemming tussen gemeenten
Op welke punten regionale afstemming nodig is voor voorzieningen vraagt nog verdere concretisering. Helder is dat zorg-dichtbij het uitgangspunt is. In enkele gevallen is echter een speciale woonvorm gewenst waar slecht beperkte vraag naar is, bijvoorbeeld in geval van schizofrenie. Vanuit zorgpartijen zijn er verschillende initiatieven. Afstemming tussen gemeenten kan voorkomen dat op diverse plekken plannen worden ontwikkeld, terwijl er behoefte is aan slechts één locatie. De volgende stap is om concreet te maken om welke regionale voorzieningen het gaat.

Gebruikmaken van bestaande voorzieningen
In de voorbereidingen deden zowel corporaties als zorgpartijen de oproep vooral gebruik te maken van bestaande voorzieningen. Er dreigen knelpunten in de haalbaarheid van het in standhouden van gemeenschappelijke ruimtes. Aan de andere kant worden deze ruimtes vaak voor één doelgroep gebruikt. Ook hier is afstemming en een betere benutting van belang. De gemeenten hebben een rol bij de regie en kunnen dit stimuleren. De meeste voorzieningen hebben echter een lokale functie, zodat de gemeente partner is. Samen nadenken, met gemeenten, zorgpartijen en corporaties over mogelijke oplossingen, kan de aanpak versterken.

Afstemming tussen drie ‘Woon’-projecten
Ten slotte hebben de portefeuillehouders afgesproken om de afstemming tussen de projecten Woonagenda, Woonladder en Wonen en Zorg te regelen. De projecten hebben elk hun eigen dynamiek, maar hebben inhoudelijk overlap: het gaat over ‘Langer Zelfstandig Wonen’. De voorzitters van de drie stuurgroepen en de betrokken projectleiders gaan regelmatig in overleg om af te stemmen. In de portefeuillehoudersoverleggen zal de stand van zaken van alle drie projecten aan de orde komen. Ten slotte zal in de uitvoeringsprogramma's dezelfde werkwijze gehanteerd worden.
Op de agenda staan:

  • in maart bespreking van de Woonladder, uitgangspunten fase 2 en activiteitenprogramma 
  • in april eerste verkenning Woonagenda


------------

Achtergrond

Speerpunten versus projecten: hoe krijgen projecten vorm?
In de nieuwe bestuursstructuur is er sprake van drie speerpuntberaden op de onderwerpen Recreatie en Toerisme, Logistieke Hotspot Rivierenland en Agribusiness. De onderwerpen die niet specifiek hieronder vallen – zoals Wonen - worden in projectvorm georganiseerd. Bestaande projecten lopen door, voor nieuwe projecten wordt een startdocument opgesteld. Als hiervoor middelen nodig zijn, neemt het Algemeen Bestuur van de Regio hier en besluit over. Per project wordt bestuurlijke aansturing en ambtelijke ondersteuning geregeld.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief