Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

16 maart 2014

De regionale samenwerking verder verduidelijkt

Samenwerking.jpg

Rondom de verkiezingen merken we dat er bij het opstellen van de inwerk- en kennismakingsprogramma's voor de nieuwe raadsleden en bestuurders het niet altijd duidelijk is welke samenwerking onder de vlag van Regio Rivierenland plaatsvindt. Dit verduidelijken wij graag.

Losstaande samenwerkingen

Gemeenschappelijke regelingen
In meer dan 45 samenwerkingsverbanden en samenwerkingsvormen wordt in het Rivierengebied samengewerkt op uiteenlopende terreinen. Deze samenwerkingsverbanden staan los van (de organisatie van) Regio Rivierenland. De belangrijkste gemeenschappelijke regelingen die een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur vormen zijn:
- de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
- de GGD Gelderland-Zuid
- De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
- De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
- Het Regionaal Archief (RAR)
- Lander (sociale werkvoorziening)

Transitie RIW
De meest recente samenwerkingsvorm die is ontstaan, is de samenwerking op het gebied van de drie transities (Jeugd, WMO en Participatie/RIW). Voor de transitie RIW wordt op dit moment gedacht om ook de weg van een aparte gemeenschappelijke regeling in te slaan. Hierbij gaan de gemeenten zelf aan de slag om de nieuwe organisatie in te richten en te bemensen. De gemeentelijke projectleider, mevrouw Boer, is vanuit de Sociale Dienst Bommelerwaard vrijgemaakt om dit proces te begeleiden voor de gemeenten. De aansturing vindt plaats door een Stuurgroep RIW waarin drie wethouders (vanuit Tiel, Zaltbommel en West Maas en Waal) en een secretaris (vanuit Geldermalsen) zitting hebben. De wethouders vertegenwoordigen acht gemeenten van Rivierenland die in deze transitie participeren.

Transities Jeugd en WMO
Voor de transities Jeugd en WMO geldt dat recent een nieuwe samenwerkingsvorm is ingericht (projectstructuur). In deze structuur is voorzien in een Bestuurlijk Platform WMO-Jeugd en een Stuurgroep WMO-Jeugd (vergelijkbaar met de Stuurgroep RIW), waarin de verantwoordelijk wethouders uit Tiel, Buren, Culemborg en Maasdriel zitting hebben. De gemeentelijke projectleider is mevrouw Van Swieten. De procesorganisatie en de ondersteuning van deze samenwerkingsvorm vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een coördinerend gemeentesecretaris (vanuit Tiel). Met de nieuwe samenwerkingsvorm is de betrokkenheid van het Regiokantoor bij de drie transities geëindigd. Dit past volledig bij de nieuwe koers die de samenwerking binnen Regio Rivierenland inslaat.

Samenwerkingen onder Regio Rivierenland

Diensten en Contractgestuurde Dienstverlening
Regio Rivierenland bestaat op dit moment uit de diensten Avri (Afvalverwijdering en Beheer Openbare Ruimte) en Contractgestuurde Dienstverlening (Leerplicht, Sociale Recherche, RMC en het Inkoopbureau). Gemeenten in Rivierenland nemen naar behoefte op basis van contracten producten af van deze diensten, die zich meer op de uitvoering richten.

Beleidsmatige samenwerking op fysiek, sociaal en economisch terrein
Binnen de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland wordt daarnaast met tien gemeenten meer beleidsmatig samengewerkt op fysiek, sociaal en economisch terrein. Op deze terreinen worden tal van projecten gezamenlijk uitgevoerd om het rivierenland te versterken. U kunt daarbij denken aan projecten op het gebied van het verbeteren van de gezondheid, wonen en zorg, het versterken van de arbeidsmarkt, duurzaamheid, visie op bedrijventerreinen en de Lobby A15. Als specifieke speerpunten voor onze regio zijn in het visiedocument ‘Verrassend Rivierenland, waard om bij stil te staan’, Logistieke Hotspot, Agribusiness en Recreatie en Toerisme benoemd.

Regiocontract
Ook vindt vanuit Regio Rivierenland de coördinatie en financiële verantwoording plaats van het Regiocontract, dat loopt tot 2017. Hierin zijn met de provincie afspraken gemaakt over financiering van regionale projecten in het Rivierengebied tot een bedrag van circa €15.000.000,-.

Invloed van raden versterken
De nieuwe gemeenteraden in Rivierenland besluiten rond de zomer over de manier waarop de samenwerking in de komende bestuursperiode tussen de gemeenten gaat plaatsvinden. In de samenwerking willen we vooral de invloed van de raden in de kaderstelling en de controle versterken. De echte uitvoeringstaken binnen Regio Rivierenland willen we voortaan ook zelfstandig gaan organiseren. 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief