Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

13 november 2014

Regionale Sportvisie stimuleert sport in de regio

Sport vierkant.jpg

Regio Rivierenland krijgen een Sportvisie. Tijdens de regiomiddag op 11 november is hierover overeenstemming bereikt. De Tielse wethouder Henk Driessen werd benoemd tot bestuurlijke trekker voor de ontwikkeling ervan. In de Sportvisie zullen ondermeer de ambities en uitvoeringsagenda voor de komende jaren worden beschreven om tot het uiteindelijke doel te komen: het stimuleren van sport in al zijn facetten in de regio.

Sportvisie noodzakelijk
Stan Herms (Coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling) gaf een presentatie voor de colleges van B&W van Regio Rivierenland. Hieruit werd duidelijk dat er zo snel mogelijk een regionale sportvisie moet worden ontwikkeld omdat de regiogemeenten anders het risico lopen subsidie voor sportactiviteiten mis te lopen en daarmee dus de kans om goede activiteiten te ontplooien voor de regio. De aanwezige burgemeesters en wethouders erkenden deze noodzaak.

Totstandkoming Sportvisie
De komende tijd zal er worden gewerkt aan de uitwerking van het plan om tot een breed gedragen Sportvisie te komen waarbij - naast de Provincie, de tien regiogemeenten en de Gelderse Sportfederatie - ook maatschappelijke partijen worden betrokken. De wijze waarop dit project zal worden uitgevoerd, zal nauw aansluiten op de nieuwe werkwijze van Regio Rivierenland. Dat wil zeggen dat er gewerkt zal worden aan de hand van een heldere businesscase en een SMART-geformuleerd projectplan. Voordat gestart zal worden met de uitvoering van het project, zal het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland beide documenten vaststellen.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief