Nieuws.jpg

Nieuws

29 augustus 2014

Regio Rivierenland onderzoekt mogelijkheden aanleggen breedband in alle gemeenten

Breedband Regio Rivierenland.jpg

Regio Rivierenland onderzoekt momenteel de mogelijkheden om breedband aan te leggen in alle gemeenten van de regio. De samenwerkende gemeenten van het samenwerkingsverband zien een breedbandnetwerk als noodzakelijk middel om het dienstverleningsniveau in de regio op peil te houden. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Met breedband kunnen bedrijven, scholen, verzorgings- en onderzoeksinstellingen gebruikmaken van een snel en betrouwbaar netwerk. Dus ook die in de buitengebieden.

Breedband houdt niveau dienstverlening op peil
Het sociaaleconomisch profiel van de regio kenmerkt zich met name door grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen, een relatief laag opleidingsniveau, toenemende vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine kernen die ons gebied rijk is. Voor het lokale en regionale bestuur ligt hier een stevige bestuurlijke uitdaging om dit op te pakken. Eén en ander wordt versterkt door de decentralisatie van de zorgtaken zoals die op 1 januari 2015 moeten zijn gerealiseerd. Door een breedbandnetwerk in te richten, wordt het lokale en regionale bestuur in staat gesteld deze problemen aan te pakken en het dienstverleningsniveau op peil te houden.

Pilot in gemeente Zaltbommel: breedband kán!
Voorafgaand aan het onderzoek is de afgelopen maanden een pilot uitgevoerd in de gemeente Zaltbommel. Er werd gekeken hoeveel aansluitingen er potentieel gerealiseerd kunnen worden en wat de kosten hiervan zijn. Ook werd ondernemers, burgers, overheid, zorginstellingen, etc. gevraagd naar hun mening en vond er een onderzoek plaats naar de juridische (on-)mogelijkheden. De resultaten wijzen uit dat er mogelijkheden zijn om breedband in de gemeente Zaltbommel en mogelijk ook in andere gemeenten in Rivierenland aan te leggen. Het gaat hierbij dan met name om de kleine kernen en de buitengebieden die op dit moment nog niet worden meegenomen door de bekabelaars.

Grootschalig onderzoek breedband in Rivierenland
Twee leden van de Tweede Kamer namen de resultaten van deze pilot op 19 mei in ontvangst en het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland stemde in met het voorstel om een vervolg te geven aan het breedbanddossier. Daartoe worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om breedband binnen elke gemeente aan te leggen. Concreet betekent dit dat er per gemeente een quick scan wordt uitgevoerd naar het aantal potentieel te realiseren aansluitingen, de kosten hiervan en mogelijke financieringsmodellen. Ook vindt er een draagvlakonderzoek plaats onder de eindgebruikers, zoals ondernemers, burgers, overheid, (zorg-)instellingen, etc. Tevens vinden er gesprekken plaats met bekabelaars met wie Regio Rivierenland graag willen samenwerken.

Doelstelling onderzoek
Het doel is om per gemeente een helder beeld krijgen van wat de mogelijkheden zijn om breedband aan te leggen. Regio Rivierenland werkt toe naar een maatwerkoplossing. Ook wordt gekeken hoe de gemeenten elkaar in de verdere uitvoering/realisatie kunnen versterken. Als alle onderzoeksresultaten bekend zijn, zullen deze worden gedeeld tijdens een conferentie en zal het vervolgtraject worden bepaald. Eén en ander zal in nauw overleg met de provincie worden gerealiseerd.


***

Wat kan breedband als voorziening betekenen?
Enkele voorbeelden onderschrijven het belang van een breedbandnetwerk voor de regio.

Zorg:
Met behulp van moderne breedbandinfrastructuur kan onder meer worden voorzien in zorg en ondersteuning op afstand, wat ouderen kan helpen om langer thuis te blijven wonen als zij dat willen. Voor dergelijke toepassingen is wel vereist dat geluid en videobeelden in goede kwaliteit worden overgedragen. Daar is meer bandbreedte voor nodig dan nu op veel plaatsen beschikbaar is.

Onderwijs:
Moderne breedbandinfrastructuur draagt bij aan het verbeteren en verrijken van het onderwijs, zowel in de klas als daarbuiten. Jongeren gaan over het algemeen graag aan de gang met computers, maar de interesse neemt af als webpagina’s en video’s langzaam laden.

Overheidsdiensten:
Steeds meer burgers verwachten dat zij zaken digitaal met de overheid kunnen regelen. Een digitaal loket is niet gebonden aan openingstijden; het is altijd bereikbaar voor de juiste informatievoorziening, het aanvragen van belangrijke documenten en het indienen van aanvragen. Maar investeren in digitale overheidsdiensten is pas terecht als iedere burger ook over een aansluiting beschikt om daarvan goed gebruik te kunnen maken.

Een belangrijk bijkomend voordeel van een volledig dekkend glasvezelnetwerk is dat cruciaal maatschappelijke digitale diensten ook apart van het internet kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de veiligheid.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief