Wonen.jpg

Speerpunten en projecten

Wonen


Veel vraagstukken op het gebied van wonen en leven zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden. Daarom werken de gemeenten via Regio Rivierenland samen aan de volgende onderwerpen:


1. Omgevingsvisie

De provincie Gelderland stelde in 2014 een nieuwe omgevingsvisie vast (zie ook de video hiernaast). Vanuit deze visie zal de provincie met de verschillende Gelderse regio's en gemeenten zogenaamde 'regionale woonagenda's' gaan opstellen. Hierin komen de onderwerpen te staan die men in gezamenlijkheid wil gaan oppakken en uitwerken.

2. Woonagenda
De programmering van de woningbouw vraagt om (sub)regionale afstemming. De provincie Gelderland stelt dit ook als voorwaarde om nieuwe bouwplannen uit te kunnen voeren. In 2015 is een regionale woonagenda opgesteld. Hierin zijn verschillende thema's uitgewerkt tot actiepunten, zijnde een 'agenda' voor de komende jaren. Thema's zijn onder andere een regionaal afgestemd woningbouwprogramma, goede huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders, verbetering van de bestaande woningvoorraad en zorg gerelateerde woningen. Het regionale woningbehoeftenonderzoek Rivierenland is een van de onderzoeken die als onderlegger dienen voor de regionale woonagenda. Klik hier voor het uitvoeringsplan 2016.

Wonen en zorg
Via Regio Rivierenland stemmen de gemeenten met elkaar af over de toekomst van de relatie tussen wonen en zorg. De transities in het sociaal domein en de vergrijzing hebben namelijk aanzienlijke consequenties voor deze relatie. In 2013 is met alle betrokken partijen (gemeenten, corporaties, zorgpartijen, Wmo-raden) een visiedocument opgesteld. Regionale samenwerking is noodzakelijk op verschillende onderdelen om vraag en aanbod van voorzieningen in evenwicht te houden. Dit heeft geresuleerd in een Regionaal Convenant Wonen en Zorg dat de wethouders Wonen en Wmo van de tien samenwerkende gemeenten op 8 december 2015 ondertekenden. Klik hier voor het uitvoeringsplan 2016.

4. Woonladder
Het doel van de Woonladder is om te voorkomen dat mensen met problemen op straat komen te staan. Is dit wel het geval, dan moeten zij worden opgevangen en moet er zoveel mogelijk worden toegewerkt naar normale woonomstandigheden. De woonladder is opgesteld en verder uitgewerkt vanuit het Uitvoeringsprogramma Openbare Geestelijke gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang (OGGz/MO). Het project wordt getrokken vanuit de GGD Gelderland-Zuid. 

De Woonladder heeft zes treden:
1. Normaal wonen
2. Tweede kansbeleid
3. Bijzondere bemiddeling
4. Tussenvoorziening
5. Beschermd wonen
6. Onderste trede

Op dit moment wordt gewerkt aan: opwaartse doorstroming woonladder, preventie van uitval en realisatie van de onderste trede. Dit is uitgewerkt in het uitvoeringsplan 2016 in afstemming met de projecten ‘Wonen en zorg’ en ‘Woonagenda’. Daarnaast wordt de rol uitgewerkt die woningcorporaties en zorgorganisaties op zich moeten nemen. Klik hier voor het uitvoeringsplan 2016.

5. Woningmartktinformatie
Regio Rivierenland heeft het initiatief genomen om brede informatie over de bevolkings- en woningbouwontwikkeling van de samenwerkende gemeenten binnen Regio Rivierenland te publiceren. Deze zullen binnenkort via de regiobarometer beschikbaar worden gesteld.

6. Opplussen
Kleine ingrepen in de woning kunnen het comfort voor ouderen sterk verbeteren. De wens om zo lang mogelijk zelfstandig wonen kan zo werkelijkheid worden. Met kleine aanpassingen, zoals een extra trapleuning, drempels weghalen, thermostaatkranen enz. worden ook ongelukken voorkomen. In de opplus projecten die in alle regiogemeenten lopen worden ouderen gestimuleerd zelf initiatief te nemen om deze aanpassingen te realiseren. In 2013 is het regionale project gestart met subsidie uit het Regiocontract waarin ervaringen die in de gemeenten waren opgedaan zijn gecombineerd. Het Regiocontract-project Opplussen is inmiddels afgerond. Verdere activiteiten rond opplussen worden lokaal voortgezet. 

In deze aflevering ziet u hoe inwoners van Rivierenland met behulp van het Regiocontract langer thuis kunnen blijven wonen als ze ouder worden.

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?

Contactpersonen bij Regio Rivierenland zijn:

Wonen

Angela van Velden
Angela van Velden

Bereikbaar: flexibel
e: vanvelden@regiorivierenland.nl
m: 06 50 41 11 81


Wonen en Zorg

Hennie ter Schegget

Bereikbaar: ma tm vr tot 15.00 uur
e: ter schegget@regiorivierenland.nl
t: 0344 63 85 17

 

Woonladder

Gretha Oosterveld

e: goosterveld@ggdgelderlandzuid.nl
t: 088 14 47 313
m: 06 22 53 75 28

 

Omgevingsvisie in beeld

Deze film is onderdeel van de regionale input vanuit de regio Rivierenland in de omgevingsvisie van de provincie Gelderland.

 

 

Documenten