Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en projecten

Mobiliteit


Rijkswegen onder druk
Twee belangrijke vervoersaders doorsnijden Rivierenland: de A2 en de A15. Door de toegenomen verkeerscapaciteit staan deze rijkswegen en de bijbehorende aanvoerwegen onder druk. Daarom werken wij, samen met Rijk en Provincies, aan oplossingen om deze te verlichten, de doorstroom te verbeteren en de veiligheid te verhogen.

Startnotitie Mobiliteit Rivierenland
Zonder startnotitie geen actie en daarom boden wij de gemeenten in april 2017 de Startnotitie Mobiliteit Rivierenland aan voor besluitvorming in de gemeenteraden.  Alle tien gemeenten besloten, in het najaar 2017, deel te nemen aan het opstellen  van een Regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit (Mobiliteitsagenda).

Regionale Mobiliteitsagenda
Deze Regionale Mobiliteitsagenda is in ontwikkeling. De Mobiliteitsagenda vertaalt integrale ambities op het vlak van auto, fiets, flexibilisering, technische vernieuwing en het ontwikkelen van (tussenvormen van) ov naar concrete maatregelen. Het Rijk en de provincie Gelderland willen graag bijdragen in de verbetering van de mobiliteit in onze regio. Om een volwaardig gesprekspartner te (kunnen) zijn, is het van belang om als regio één geluid te laten horen. Ook bij de ontwikkeling van de Ruimtelijke Strategische Visie geven ondernemers aan dat zij mobiliteit als één van de belangrijkste uitdagingen zien. Het vraagt een gezamenlijk toekomstperspectief van de regio met een gedegen uitvoeringsprogramma. Een nieuwe kijk is nodig op bestaande en nieuwe auto- en fietsnetwerken met bijbehorende voorzieningen. Slimme vernieuwingen op het  gebied van flexnetten, uitbreiding van het aanvullende regiovervoer Versis en de borging van vaste ov-lijnen moeten het gat in de toenemende mobiliteitsbehoefte en de flexibilisering ervan gaan vullen. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat alle inwoners voorzieningen, werk en school in Rivierenland goed kunnen bereiken.

Vervolg van projecten A2 en A15 en instellen Mobiliteitsfonds
Ondertussen werd gewerkt aan lopende projecten. De A15 en de A2 vragen veel aandacht in de regionale afstemming. Voor de A2 sloten wij aan op het onderzoek van het Rijk door deel te nemen aan de project- en de stuurgroep. Dit leverde projecten op voor de korte en langere termijn om te voorkomen dat het fileprobleem verder groeit op de A2. Alternatieven, zoals de aanleg van snelle fietsverbindingen en verbeteringen van het ov met bijvoorbeeld spitsbussen, worden op korte termijn opgepakt en zijn investeringen in de leefbaarheid van Rivierenland. De regionale bijdrage in de gevraagde cofinanciering wordt in 2018 vormgegeven.

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Julie Fijnje, strategisch beleidsadviseur Mobiliteit.Bereikbaar: ma (even weken) di t/m vr

e: fijnje@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 26