Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en projecten

Mobiliteit


Rivierenland ligt op het kruispunt van belangrijke verbindingen tussen de Randstad, Duitsland, Zuid-Nederland, Oost-Nederland en de Veluwe. Een goede bereikbaarheid van alle Rivierenlandse steden en dorpen is van groot belang voor onze inwoners en economie. Er zijn echter enkele grote knelpunten. Om deze te kunnen aanpakken, is samenwerking tussen de gemeenten noodzakelijk. Via Regio Rivierenland worden de volgende vraagstukken samen opgepakt:


1. Bereikbaarheid via de snelwegen A2 en A15

Voor de regionale economie is een goed functionerende infrastructuur cruciaal. Daarin spelen op regionale schaal de A2 en A15 een hoofdrol. Deze zijn in beheer bij de Rijksoverheid. Regio Rivierenland maakt zich hard voor het verbeteren en uitbreiden van de capaciteit op deze snelwegen en dan met name op de A15. Het verkeer op de A15 staat nu al vrijwel dagelijks vast en de verwachting is dat dit nog zal toenemen. Voor een goede lobby is het van belang om als Rivierenlandse gemeenten samen op te treden. In 2015 heeft onze organisatie onderzoeksbureau Panteia een onderzoek laten doen naar de verkeersproblematiek op de A15 en de economische effecten hiervan. Zie hiervoor:

Presentaties Conferentie 'De toekomst van de A15' 18 mei 2016


2. Verduurzamen A15

Direct verbonden aan het verbeteren van de bereikbaarheid via de A15 is het provinciale initiatief om de inrichting en omgeving van de A15 te verduurzamen. Daarbij kan het gaan om diverse lokale duurzame-energie-initiatieven, LNG-tankstations, mogelijkheden voor elektrisch rijden, verduurzamen bedrijventerreinen, etc. Regio Rivierenland is één van de participerende partijen.

3. Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen
Regio Rivierenland doet (ambtelijk en bestuurlijk) mee in projectgroepen die de doorstroming op de Rijnbrug moeten vergroten. Via een extra rijstrook, die in de ochtendspits in noordelijke richting en in de avondspits in zuidelijke richting te gebruiken is, moet de fileproblematiek op deze brug aanzienlijk worden teruggedrongen.

4. Treinverbinding Tiel-Arnhem
Via Regio Rivierenland zetten de Betuwse gemeenten in op behoud van een volwaardige treinverbinding tussen Tiel en Arnhem. Deze verbinding staat onder druk omdat het spoortraject Elst- Arnhem overbelast is. De Regio werkt samen met de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem - Nijmegen, Prorail en NS-Oost Nederland aan een oplossing voor dit overbelaste spoortraject.

5. Meer gebruik van de fiets
Fietsen is een belangrijke, gezonde en duurzame manier van vervoer. Door middel van voorlichting over fietsen en het verdelen van gelden om fietspaden te realiseren/verbeteren hebben we minder autoverkeer. Bovendien werken we zo ook aan het regionale speerpunt recreatie en toerisme.

6. Verkeersveiligheid
Via Regio Rivierenland werken de gemeenten samen om verkeersveiligheid vorm te geven. Het doel daarbij is het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers te verminderen. De samenwerking richt zich op de coördinatie van diverse verkeersveiligheidsprojecten en de verdeling van subsidies aan de hand van het verkeersveiligheidsplan 2012-2015.

7. Vervoerberaad
De portefeuillehouders verkeer van de Rivierenlandse gemeenten overleggen regelmatig met de gedeputeerde Verkeer van de provincie Gelderland. In dit 'vervoerberaad' worden besluiten genomen die leiden tot inzet van provinciale mobiliteitsgelden in Rivierenland. De voorbereiding van de agenda en organisatie van de onderlinge afstemming tussen de regiogemeenten vindt plaats via Regio Rivierenland.

8. Regionale fondsvorming
Bij het verwerven van subsidies voor infrastructuurprojecten wordt vaak de eis gesteld dat de Rivierenlandse gemeenten zelf ook een deel van de kosten dragen. Dit betekent dat als we zelf geld meebrengen, we meer en sneller infrastructuurprojecten kunnen verwezenlijken. Daarom is afgesproken een fonds voor regionale infrastructuurprojecten op te richten. De colleges bepalen samen (via de tijdelijke programmaraden) waarvoor de fondsgelden worden aangewend. In eerste instantie wordt een groot deel van de BDU-gelden gebruikt om dit fonds te voeden. Dit zijn gelden die de gezamenlijke gemeenten jaarlijks krijgen voor grote investeringen in infrastructuur en verkeersveiligheid.

9. Verbetering stationsomgevingen
Het verbeteren van de stationsomgevingen is in meerdere opzichten een waardevolle investering. Het biedt concrete versterking van de bereikbaarheid van het gebied, het levert reputatiewinst op door het vergroten van de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van de stations en het draagt bij aan veiligheid en sociale ontmoetingsmogelijkheden. De dynamiek van de stationsomgevingen staat symbool voor de gewenste verbindingen die we binnen Rivierenland willen stimuleren. Het station is een spil en aansluitingspunt naar andere vormen van vervoer, zoals fiets, bus, auto of taxi. Bij de verbetering van de stations hebben we het zowel over de stations zelf als over de voorzieningen eromheen. Stations die meerdere functies bekleden, zijn aantrekkelijker voor de gebruiker, bieden een sociale meerwaarde en zorgen voor een sterkere positionering van Rivierenland als toeristisch interessant gebied. Het spoor verbindt mensen van allerhande leeftijden en achtergronden, verbindt steden onderling (klein- en grootstedelijk), maar ook stad en natuur. Daarnaast draagt een fraai ogende stationsomgeving in grote mate bij aan de status en profilering van de stad. Voor de periode 2012-2015 wordt via Regiocontract-projecten volop ingezet op de stations Zaltbommel en Culemborg.

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Hennie ter Schegget, beleidsadviseur Regio Riviereland.Bereikbaar: ma t/m vr tot 15.00 uur

e: terschegget@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 17


Verbetering stationsomgevingen

In deze aflevering ziet u hoe met behulp van het Regiocontract de stationsomgeving van Zaltbommel opnieuw is ingericht naar de wensen en eisen van deze tijd.