Wie Waarom Waar

Speerpunten en projecten

Ruimtelijke Strategische Visie voor de drie Speerpunten


Eind 2016 stelde ons Algemeen Bestuur het Regionale Ambitiedocument 2016-2020 vast, na een positief besluit van de tien gemeenteraden. Bij dit ambitiedocument hoort een uitvoeringsprogramma waarin acht opgaven zijn uitgewerkt. Eén van deze opgaven is de opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving. Binnen deze opgave ontwikkelen wij een ruimtelijke strategische visie voor onze drie speerpunten.

Waarom een ruimtelijke strategische visie?
Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten; dat is wat de regionale opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving uit het regionale ambitiedocument beoogt. De tien samenwerkende Rivierenlandse gemeenten willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. Hierbij zijn de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een ruimtelijke strategische visie - die duidelijk maakt waar kansen liggen voor de drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn - stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren.

Bouwsteen voor gemeentelijke omgevingsvisies
De ruimtelijke strategische visie is een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies. De visie heeft de focus op onze speerpunten. Een aantal onderwerpen - zoals wonen, water en natuur - behandelen we niet. Wél leggen we relaties met landschap, duurzaamheid en mobiliteit, omdat deze de speerpunten ruimtelijk direct raken. We ontwikkelen een integrale visie voor de speerpunten voor zaken die ons op regionaal niveau samen krachtiger maken.

Wie doen mee?
Als overheid, ambtenaren en bestuurders, werken wij niet alleen aan de strategische visie, wij betrekken ook de andere O’s erbij: ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. Ook Provincie Gelderland en de OmgevingsDienst Regio Rivierenland (ODR) denken mee in de werkgroep. De ODR richt zich vooral op het geven van informatie over de regio.

Klik hier om de afbeelding te vergroten.

Hoe gaan we te werk?
Onze tien colleges zijn akkoord met het uitvoeringsproces van de ruimtelijke strategische visie en in september 2017 is het proces gestart. De conceptvisie werd in juni 2018 afgerond waarna het Algemeen Bestuur het via de colleges aanbood aan de raden ter consultering (zie ook 'Conceptvisie' in rechterkolom). Na de consultatieronde werden eventuele reacties verwerkt in een ontwerp RSV (zie ook 'Rapport ontwerp RSV' in rechterkolom). Het ontwerp RSV is op 18 december 2018 aangeboden aan de colleges van de gemeenten in Regio Rivierenland. De definitieve besluitvorming in de gemeenteraden zal voor 1 april 2019 plaatsvinden. De planning is dat het AB van Regio Rivierenland de RSV op 10 april 2019 definitief vaststelt. Het planproces bestaat uit vier fases, zie het figuur. De besluitvorming bestaat uit twee stappen: (1) een consultatieronde en (2) een vaststellingsronde.  

Klik hier om de afbeelding te vergroten.

Samenvatting RSV
Klik hier om de samenvatting te openen. 

 

Meer informatie zullen wij gaandeweg het proces op deze pagina opnemen. 

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Onze contactpersoon voor dit onderwerp is Annoesjka Wintjes.Bereikbaar: ma t/m do

e: wintjes@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 72
m: 06 11 35 03 19

 

Ontwerp RSV

 
Conceptvisie

 
Documenten bijeenkomsten


Themabijeenkomsten
 
5, 9 en 12 oktober 2017, onderdeel fase 2: 


Maatschappelijke bijeenkomst RSV
20 november 2017: 

 
Regionale raadsbijeenkomst RSV
22 november 2017:
 

Informatie voor raadsleden

Om raadsleden (maar natuurlijk ook andere geïnteresseerden) op de hoogte te houden van het proces, brengen wij regelmatig een nieuwsbriefspecial uit.


N.B. in tegenstelling tot de informatie in de special van september 2017, wordt de RSV niet besproken in het speerpuntberaad van 9 januari 2018, maar in dat van 15 mei 2018.