Duurzame Energie.jpg

Duurzame Energie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie
Dit uitvoeringsprogramma richt zich erop om voor 2020 10% van de regionaal verbruikte energie lokaal en duurzaam op te wekken en het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. In dit kader worden diverse particuliere en marktinitiatieven ondersteund, zoals het opzetten van een lokale mestvergisting, het plaatsen van windmolens en zonne-energiepanelen en het realiseren van een LNG-tankstation gevoed uit lokaal gewonnen biogas om op deze wijze de vraag en aanbod naar schonere brandstoffen te stimuleren. In het kielzog van dit programma wordt eveneens met bedrijven aangestuurd op het afsluiten van energieconvenanten, waarin bedrijven zich committeren aan besparingsmaatregelen, etc.

Duurzame Transportcorridor Betuwe
Op beleidsmatig niveau wordt op diverse onderwerpen - gerelateerd aan duurzaamheid - samenwerking gezocht. Daaronder valt ook gezamenlijke lobby en netwerken richting bijvoorbeeld provincie. Een belangrijke daarin is de samenwerking binnen de Duurzame Transportcorridor Betuwe. Samen met diverse grote ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden wordt gewerkt aan een gezamenlijke ambitie om economische ontwikkeling en duurzaamheid langs de A15-corridor met elkaar te verknopen en te optimaliseren. Zie ook Speerpunt Logistieke Hotspot Rivierenland.

 

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Annemieke Spit, projectleider Duurzame Energie

Annemieke Spit

e: spit@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 07