Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

2 november 2016

Regionale Agendacommissie praat over plannen voor 2017

RAC visual.jpg

De Regionale Agendacommissie (RAC) kwam op 31 oktober 2016 bijeen en keek vooruit naar 2017.

Doel RAC
Het doel van de RAC is te adviseren over regionale processen om zo gemeenteraden beter bij de regio te betrekken.

Kennismakingsronde regiovoorzitter
De RAC-vergadering was voor de eerste keer onder voorzitterschap van de nieuwe regiovoorzitter, de heer Hans Beenakker. Hij maakt een kennismakingsronde langs de gemeenteraden. Tijdens die bezoeken benoemt hij de ambitie van Regio Rivierenland om het regionale uitvoeringsprogramma te gaan realiseren en een investeringsfonds in te stellen. Ook wil hij de lobby en branding van onze regio onder de aandacht brengen om de regio steviger neer te zetten. Het is belangrijk dat de regio zich naar buiten toe profileert. Het onlangs gehouden bezoek aan de European Week of Cities & Regions in Brussel en een nieuw logo (FruitDelta Rivierenland) dragen daaraan bij.

Regionale raadsbijeenkomsten in 2017
Afgelopen jaar zijn er belangrijke slagen gemaakt in de regionale raadbijeenkomsten over het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het Regionaal Investeringsfonds. De raadsbijeenkomsten in 2017 worden nog door de raadgriffiers in overleg met het regiokantoor gepland. De bijeenkomsten vinden elke keer op een andere locatie plaats en worden gekoppeld aan een inhoudelijk bezoek. De RAC riep op om over het doel en de gevraagde inbreng van raadsleden op raadsbijeenkomsten goed te communiceren. Ook de verslagen zijn belangrijk, deze zijn te vinden op deze website.Evaluatie van de werkwijze van de RAC

Om na te gaan of raadsleden inderdaad voldoende betrokken worden bij ons samenwerkingsverband, is afgesproken dat er in 2017 een evaluatie komt naar de werkwijze van de RAC. Afgesproken is om via een vragenronde gemeenteraadsleden te bevragen over de onderwerpen die zij geëvalueerd willen zien. Daarna zal een gespecialiseerd bureau de evaluatie uitvoeren. De verwachting is dat de evaluatiebehoefte aan de ene kant zal gaan over het functioneren van het ‘instrument’ commissie en aan de andere kant over de gemeentelijke werkwijzen. Zo is er een vraag naar een betere synchronisatie van besluiten en amendementen, omdat de besluitcycli van de raden niet gelijk zijn per gemeente.

Provinciale bijeenkomst voor gemeenteraden op 15 november
Provincie Gelderland organiseert een avond voor raadsleden in het gemeentehuis van de gemeente Buren in Maurik. Gedeputeerde Jan Markink geeft dan een terugkoppeling over de bevindingen van het rapport ‘Sterk Bestuur’. Belangrijke regionale vragen zijn: hoe kijkt de heer Markink aan tegen de samenwerkingsverbanden in onze regio en hoe blijft de regio betrokken bij het proces sterk bestuur? Op deze avond zal ook gedeputeerde Bea Schouten aanwezig zijn om over de stand van zaken van de provinciale gebiedsopgave Gelderse Corridor te vertellen; onder andere over welke regionale projecten een kans maken.

Proces Regionaal Investeringsfonds
De regio attendeert de RAC om de informerende notitie Regionaal Investeringsfonds bij de begrotingsbehandeling te betrekken. Het is de bedoeling om het tevens meegezonden raadsvoorstel voor de instelling van een regionaal fonds, zo snel mogelijk te behandelen. Maar het in gang zetten van dat proces is een taak van colleges. Sommige gemeenten behandelen het raadsvoorstel ‘Instelling RIF’ direct bij de begrotingsbehandeling, andere apart daarna. Om het AB een subsidieverordening te laten opstellen, volgt er daarna een tweede raadsvoorstel over een aanpassing van de Wet Gemeenschappelijke Regeling. De verwachting is dat het gehele proces in maart 2017 is af te ronden. Het regiokantoor stelt een samenvatting over het proces beschikbaar.

Vergaderingen RAC in 2017
In 2017 vergadert de RAC in april en oktober.

Nieuwsarchief